Elpremont s. r. o.

Projekce

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti projekčních
a inženýrských prací. Zaměstnáváme zkušený tým pracovníků, který si pravidelně doplňuje svou odbornost o nové poznatky v tomto oboru.

Tyto služby se týkají zejména těchto činností:

Projekční práce

 • projektová dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 110kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic
 • projektová dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení
 • projektová dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace
 • projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení a dokumentace stávajícího stavu

Inženýrské práce

 • zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání příslušného povolení
 • geodetické práce, vytyčení hranic parcel, atd.
 • zajištění vytýčení podzemních sítí
 • vypracování geometrického plánu na věcná břemena
 • zajištění souhlasů vlastníků a organizací dotčených pozemků a staveb
 • vyjádření dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí
 • vypracování žádosti o příslušné povolení
 • zajištění vydání územního, stavebního a kolaudačního rozhodnutí
 • vypracování a podpis smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena
 • vypracování a podpis smluv o věcném břemeni
 • vklad smluv na věcná břemena na příslušný katastrální úřad